Foreningens vedtægter

§1
Foreningens navn er: Bjerringbro Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Viborg Kommune.
 
§2
Bjerringbro Gymnastikforening tegnes i det daglige - og i forhold til Viborg Kommune - af den til enhver tid valgte formand.
 
§3
Foreningens formål er gennem udøvelse af gymnastik at fremme idræt og socialt samvær.
 
§4
Som aktivt medlem kan optages enhver, der kan gå ind for foreningens formål. Medlemmerne betaler kontingent, der fastsættes af bestyrelsen.
 
§5
Til varetagelse af foreningens ledelse vælges på generalforsamlingen blandt aktive medlemmer over 16 år, aktive instruktører og instruktørassistenter, samt forældremyndighedsindehavere til gymnaster under 16 år, en bestyrelse. Denne består af 5 medlemmer, hvoraf det tilstræbes, at en er ungdomsrepræsentant blandt de aktive over 16 år. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Til bestyrelsen kan der max. vælges 1 ikke-aktiv forældre myndighedsindehaver til gymnaster under 16 år. 

§6
Generalforsamlingen er foreningen højeste myndighed og tager f. eks. stilling til eksklusion.
 
§7
Alle aktive medlemmer over 16 år har stemmeret.
 
§8
Vedtægtsændringer skal for at have gyldighed vedtages af generalforsamlingen med mindst 3/4 majoritet på den årlige generalforsamling. Kan kun almindelig stemmeflerhed opnås, skal vedtægtsændringerne tillige vedtages med almindelig stemmeflerhed på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer kan også vedtages med almindelig stemmeflerhed ved to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.
 
§9
Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt er denne beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.
 
§10
Personvalg kræver skriftlig afstemning, hvis blot et medlem kræver det.
 
§11
Generalforsamling afholdes i efteråret inden årets udgang.
 
§12
Foreningens regnskabsår er fra 1.8 - 31.7.
 
§13
Dagsorden til generalforsamling:

Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning.
Revideret regnskab af kassereren.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt

§14
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden i hænde senest 4 dage inden generalforsamlingen afholdes.
 
§15
Generalforsamlingen bekendtgøres seneste 8 dage før afholdels på foreningens hjemmeside, foreningens Facebook og omdeling af flyers på relevante gymnastik/motions hold. 

§16
Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når 1/3 af medlemmerne ønsker det og indsender forslag til dagsorden. Den afholdes senest 4 uger efter, at begæring er fremsat og med et skriftligt varsel på mindst 2 uger. Samtidig med indvarslingen af den ekstraordinære generalforsamling bekendtgøres dagsordenen for denne. Indvarslingen sker ved annonce i Gudenådalens Avis og på foreningens hjemmeside. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i de sager, der er på dagsordenen.
 
§17
Revisorerne skal revidere Bjerringbro Gymnastikforenings regnskab en gang årligt, således at det reviderede regnskab forelægges på den årlige generalforsamling. Dog har bestyrelsen ret til at indkalde til revision, når den finder det formålstjenligt. Der skal foreligge bilag for alle poster.
 
§18
Foreningen er medlem af DGI.
 
§19
Foreningen kan kun nedlægges når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på to efter hinanden følgende generalforsamlinger. Ekstraordinær generalforsamling med krav om foreningens nedlæggelse skal afholdes senest 1 måned efter den første beslutning om nedlæggelse.
 
§20
Hvis foreningen indstiller driften skal midlerne bindes i op til 5 år under Folkeoplysningsudvalget i Viborg Kommune. Såfremt der efter denne periode ikke er genoptaget aktiviteter/forening med gymnastik som hovedformål i Bjerringbroområdet skal midlerne tilfalde foreninger med sportslige formål i Viborg Kommune.